FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Aneks do rekrutacji do klasy IV sportowych na rok 2020/2021

 Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie lub piłka ręczna w  Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

I. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

5. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na boisku SP 76 przy ul. Wandy 13.

6. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

II. Zasady rekrutacji

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie lub piłka ręczna może uczęszczać uczeń, który:
a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2010 lub 2011),
b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki lub Polskie Związek Piłki Ręcznej,
d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie lub profilu piłka ręczna.

III. Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13

 

28 stycznia 2020r. godz. 18.15

 

-

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                        1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1)*                              

do 12 maja 2020r.

do 25 maja 2020r.

 3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej**

Miejsce: SP nr 76 ul. Wandy 13 (boiska szkolne)

14 maja 2020r.

godz. 13.30-18.00

27 maja 2020r.

godz. 13.30-18.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawności fizycznej

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

18 maja 2020r.

godz.12.00

 

29 maja 2020r.

godz.12.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

01 czerwca 2020r

godz. 12.00

 

01 czerwca 2020r

godz. 12.00

6.

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej: 

1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2)*,                             

2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)*,

3) oświadczenie o umiejętnościach pływackich (dotyczy kandydatów do klasy pływackiej), (załącznik 4)*

 

do 10 czerwca

2020r.

 

do 10 czerwca

2020r.

 

4) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.*

 

do 24 sierpnia

2020r.

 

do 24 sierpnia

2020r.

 7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

12 czerwca 2020r.

      godz. 12.00

 

12 czerwca 2020r.

     godz. 12.00

**Obowiązkowy strój gimnastyczny i obuwie sportowe

IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Piłki Ręcznej

 V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

  1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły * w terminie 26.06 – 30.06.2020r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
  2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie możliwie najszybszym do wykonania w obecnej sytuacji epidemiologicznej, nie później niż do 28 sierpnia 2020r.

 

*Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od możliwości wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ADRES E-MAIL SP76: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3
     
Procedura próby sprawnościowej

 

 

Aneks do rekrutacji do klasy IV sportowych na rok 2020/2021

 Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie lub piłka ręczna w  Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2019r., poz. 1737)

I. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2020/2021 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

2.W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi przewodniczący i dwóch członków.

3.Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. Spotkania są protokołowane.

4.Osoby wchodzące w skład Komisji są zobowiązane do nieujawniania informacji o  przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

5. Komisja Rekrutacyjna nadzoruje przeprowadzenie próby sprawnościowej na boisku SP 76 przy ul. Wandy 13.

6. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawnościową, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

II. Zasady rekrutacji

1. Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie lub piłka ręczna może uczęszczać uczeń, który:
a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2010 lub 2011),
b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki lub Polskie Związek Piłki Ręcznej,
d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie lub profilu piłka ręczna.

III. Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do klasy sportowej.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 76 ul. Wandy 13

 

28 stycznia 2020r. godz. 18.15

 

-

 2.

Złożenie dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do próby sprawnościowej:                                        1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w próbie sprawnościowej (załącznik 1)*                              

do 12 maja 2020r.

do 25 maja 2020r.

 3.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej**

Miejsce: SP nr 76 ul. Wandy 13 (boiska szkolne)

14 maja 2020r.

godz. 13.30-18.00

27 maja 2020r.

godz. 13.30-18.00

 4.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób, które pozytywnie przeszły próbę sprawności fizycznej

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

18 maja 2020r.

godz.12.00

 

29 maja 2020r.

godz.12.00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

01 czerwca 2020r

godz. 12.00

 

01 czerwca 2020r

godz. 12.00

6.

Składanie dokumentów wymaganych do przyjęcia dziecka do klasy sportowej: 

1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej (załącznik 2)*,                             

2) w przypadku uczniów spoza SP 76 – podanie o przyjęcie dziecka do szkoły (nie dotyczy uczniów SP 76), (załącznik 3)*,

3) oświadczenie o umiejętnościach pływackich (dotyczy kandydatów do klasy pływackiej), (załącznik 4)*

 

do 10 czerwca

2020r.

 

do 10 czerwca

2020r.

 

4) orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.*

 

do 24 sierpnia

2020r.

 

do 24 sierpnia

2020r.

 7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Miejsce: tablica ogłoszeń, Szkoła Podstawowa nr 76, ul. Wandy 13 oraz strona internetowa szkoły

 

12 czerwca 2020r.

      godz. 12.00

 

12 czerwca 2020r.

     godz. 12.00

**Obowiązkowy strój gimnastyczny i obuwie sportowe

IV. Próbna sprawności fizycznej - określona w wytycznych Polskiego Związku Pływackiego i Polskiego Związku Piłki Ręcznej

 V. Wymagane dokumenty po zakończeniu roku szkolnego

  1. Świadectwo promocyjne po klasie III należy złożyć w sekretariacie Szkoły * w terminie 26.06 – 30.06.2020r. (nie dotyczy uczniów SP 76).
  2. Kartę Zdrowia Sportowca wydaną przez lekarza medycyny sportu należy złożyć w sekretariacie Szkoły w terminie możliwie najszybszym do wykonania w obecnej sytuacji epidemiologicznej, nie później niż do 28 sierpnia 2020r.

 

*Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną, w zależności od możliwości wynikających z zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

ADRES E-MAIL SP76: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4
       
Procedura próby sprawnościowej